Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad i przywilejów użytkowników serwisu internetowego Niechcepalic.pl.

Administratorem serwisu jest Future Health Organization ul. Czerwonych Beretów 14/24, 00-910 Warszawa

2. Definicje

Serwis Niechcepalic.pl - udostępnia treści związane z rzucaniem palenia zwane płatnymi artykułami

Użytkownik - osoba , która identyfikowana jest w Serwisie dzięki podanym przy rejestracji: unikalnej nazwie (login), haśle i e-mailu. Użytkownik rejestrujący się na witrynie oświadcza iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść. Przetwarzanie informacji dotyczących użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych informacji dotyczących Licencjobiorców, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Zasady ogólne:

Użytkownik otrzymuje możliwość po aktywacji konta :

- Dostępu do płatnego artykułu na temat metody rzucenia palenia

Użytkownikowi niedozwolone jest :

- używaniA programów (botów) generujących zapytania do serwisu niechcepalic.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
- Prowadzić działań mających na celu spowolnienie lub ograniczenie w działaniu serwisu lub jego części. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego transferu.

4. Odpowiedzialność administracji niechcepalic.pl

Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Witryny za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administracji lub jego pracowników. Administracja nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

Użytkownik oświadcza, iż jest świadomym, że płatny artykuł jest własnością serwisu Niechcepalic.pl w tym praw wyłącznych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.

W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- zakłócenia w działaniu Witryny lub jej niedostępność, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administracji lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administracja nie była w stanie zapobiec ani za szkody powstałe w wyniku powyższych zdarzeń.
- niemożność lub opóźnienie dostępu do płatnego artykułu z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.
- skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Witryny
- treść plików pobranych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny
- jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

5. Zobowiązania administracji

Administracja zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ulepszenia jakości serwisu niechcepalic.pl oraz wyeliminowania wszelkich problemów technicznych/dostępowych zgłoszonych przez użytkowników poprzez panel pomocy lub drogą mailową pod adresem: kontakt@niechcepalic.pl. Jednakże Administracja nie może zagwarantować stałej dostępności Witryny, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania.

6. Korzystanie z witryny

Aby korzystać z serwisu niechcepalic.pl należy być zarejestrowanym użytkownikiem.

* Pierwszym krokiem jest rejestracja w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się pod adresem http://niechcepalic.pl, następnie użytkownik może aktywować usługę przez wykupienie pakietu wchodząć pod adres http://niechcepalic.pl/index.php?load=activate
* Posiadanie konta jest całkowicie darmowe. Płatna jest natomiast aktywacja konta co zależy wyłącznie od woli użytkownika
Cena aktywacji konta:

cena przelewu: 4,99 zł, bez limitu czasuUWAGA! Wszystkie podane ceny nie zawierają żadnych dodatkowych opłat.

Płatności obsługuje firma Dotpay.pl';

Niechcepalic.pl - Skuteczny sposób na rzucenie palenia © 2020 - Rzucanie palenia - Jak rzucić palenie? - Sposób na rzucenie palenia

Online: / Rejestracja | Regulamin | Powered by Future Health Organization